Frameway: Photo: “Dalniye Zelentsy with Pavel Kosenko and Karen Hovhannisian”, Irina Smirnova, Sep 8, 2018 634707735846934

© Irina Smirnova, Sep 8, 2018