Frameway: Photo: “Dalniye Zelentsy with Pavel Kosenko and Karen Hovhannisian”, Pavel Kosenko, Sep 9, 2019 352565426325062

© Pavel Kosenko, Sep 9, 2019