Frameway: Photo: “Sakura: Shades of time. Tokyo with Pavel Kosenko and Elena Aframova”, Pavel Kosenko, Apr 3, 2018 519641285646783

© Pavel Kosenko, Apr 3, 2018